Chicago improviser: Bobby Richards

Bobby Richards